Privacy verklaring

~English version~

Als je gebruik maakt van onze website, dan laat je persoonsgegevens achter. In deze Privacyverklaring wordt omschreven wie wij zijn, hoe en voor welke doeleinden jouw persoonsgegevens verwerkt worden op Brinckers.nl, hoe jij jouw privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor jou relevant kan zijn.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 januari 2020.

Brinckers gebruikt jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige, rechtmatige en verantwoorde wijze, in lijn met de toepasselijke nationale en Europese privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij de verzameling van gegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij goede beveiligingsmaatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen (zo slaan we je gegevens alleen op in beveiligde databases) en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht gegevens verwerken;
 • wij al jouw rechten respecteren om je gegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wie zijn wij?

New Brinckers BV, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen door Brinckers zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Brinckers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verwerken als je gebruikmaakt van onze diensten:

 • Contactgegevens (naam, e-mailadres)
 • Online identifiers en surfgegevens (IP-adres, cookies, surf en klikgedrag)
 • Marketing voorkeuren (of voor direct marketing gebruik is gemaakt van de opt-outmogelijkheid)

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Brinckers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Brinckers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Brinckers volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte

Communicatie-, marketing- en personalisatiedoeleinden

Nieuwsbrief

Heb je aangegeven dat je nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen, dan sturen wij jou nieuwsbrieven waarmee wij jou op de hoogte houden van acties, aanbiedingen en nieuwtjes. Je e-mailadres wordt dan automatisch toegevoegd aan de mailinglijst voor de nieuwsbrief. Brinckers kan je tevens via social media op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten. De nieuwsbrief ontvang je alleen als je hier je toestemming voor hebt gegeven. Je hebt hierbij altijd de mogelijkheid om je af te melden.

Persoonlijke aanbiedingen

Wij streven ernaar om jou producten te tonen die interessant zijn voor jou op basis van, onder andere, informatie tijdens eerdere bezoeken van jou aan onze website. Brinckers en onze advertentienetwerken en mediabureaus verzamelen daarnaast je surf-, zoek-, en koopgedrag door middel van cookies. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie rondom de cookies die wij gebruiken en hoe je deze kunt uitzetten. Je bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken maar zonder deze gegevens kunnen wij jou geen persoonlijke aanbiedingen aanbieden. Deze aanbiedingen ontvang je alleen als jij hiermee hebt ingestemd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brinckers maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Voor meer informatie, raadpleeg de Cookieverklaring.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

Brinckers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarna bewaren wij jouw gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Delen van persoonsgegevens met derden

Brinckers verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Hoe kun je jouw privacyrechten uitoefenen?

De AVG geeft je een aantal privacyrechten. Welke privacyrechten dat zijn staat hieronder uitgelegd. Ook leggen we je uit hoe je deze privacyrechten bij ons kunt uitoefenen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens

Je kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Brinckers. Dit kun je onder andere doen via door contact op te nemen via info@brinckers.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek.

Recht op dataportabiliteit

Je kunt een verzoek richten aan Brinckers voor ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij Brinckers een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Dit verzoek kun je onder andere doen door contact op te nemen via info@brinckers.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een verzoek tot gegevensoverdraagbaarheid.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om ons te verzoeken de gegevensverwerking te beperken wanneer de juistheid van je gegevens wordt geverifieerd, wanneer de verwerking onrechtmatig is maar jij wil dat de gegevens worden beperkt in het gebruik in plaats van gewist, wanneer wij jouw gegevens niet meer nodig hebben maar jij deze gegevens wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer het door jou gemaakte bezwaar wordt beoordeeld. Dit verzoek kun je onder andere doen door contact op te nemen via info@brinckers.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een verzoek de verwerking te beperken.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Brinckers je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit verzoek kun je onder andere doen door contact op te nemen via  info@brinckers.nl.

Vaststellen van je identiteit

Houd er rekening mee dat Brinckers om aanvullende informatie kan vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou bijvoorbeeld vragen om een kopie van je identiteitsbewijs op te sturen. Maak in een dergelijk geval in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Brinckers beantwoordt je verzoek binnen 4 weken, tenzij je verzoek dermate complex of veelvuldig is, dan wordt deze termijn met max. 2 maanden verlengd. Hiervan stellen we je dan binnen 1 maand op de hoogte.

Vragen

Voor verdere vragen over het gebruik van deze rechten, kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice via de contactgegevens die onderaan deze Privacyverklaring zijn vermeld. Geef alsjeblieft duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om een van je rechten in het kader van de privacywetgeving.

Kan jij jouw toestemming intrekken?

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, kun je deze ook weer intrekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van jouw toestemming alleen mogelijk is voor persoonsgegevens waarvoor je daadwerkelijk toestemming hebt gegeven en dat intrekking geen terugwerkende kracht heeft. Je toestemming intrekken kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de opt-out optie onderaan onze mails of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Het kan zijn dat de wijze waarop je persoonsgegevens door ons gebruikt worden veranderd, in dat geval passen wij onze Privacyverklaring aan. Wij adviseren daarom om van tijd tot tijd onze Privacyverklaring te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

Brinckers doet er alles aan om jouw privacy goed te beschermen en correct met jouw persoonsgegevens om te gaan. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan horen wij dat uiteraard graag van je. Indien je er desondanks toch niet samen met ons uitkomt, dan kun je eventueel ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Privacy statement (English)

If you use our website, you leave personal data. This Privacy Statement describes who we are, how and for what purposes your personal data is processed on Brinckers.nl, how you can exercise your privacy rights and all other information that may be relevant to you.

This Privacy Statement was last updated on January 17, 2020.

Brinckers uses your personal data in a careful, lawful and responsible manner, in accordance with the applicable national and European privacy legislation. This means, among other things, that:

 • we limit the collection of data to only those data that are necessary for legitimate purposes;
 • we take good security measures to protect your data (for example, we only store your data in secure databases) and also require that of parties who process data on our behalf;
 • we respect all your rights to provide your data for inspection, correction or deletion on request.

Who are we?

New Brinckers BV, is the controller for the data processing operations by Brinckers as shown in this Privacy Statement.

Which personal data do we collect from you?

Brinckers processes your personal data because you use our services and / or because you provide this data to us yourself. Below you will find an overview of the categories of personal data that we process when you use our services:

 • Contact information (name, email address)
 • Online identifiers and browse data (IP-address, cookies, surf and click behaviour)
 • Marketing preferences (whether the opt-out option was used for direct marketing)

For what purposes do we process your personal data?

Brinckers processes your personal data for the following purposes:

 • Sending our newsletter
 • To inform you about changes to our services and products
 • Brinckers analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.
 • Brinckers follows your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs

Communication, marketing and personalization purposes

Newsletter

Do you have indicated that you want to receive newsletters from us, we will send you newsletters which we keep you informed of offers and interesting news. Your email address is automatically added to the mailing list for the newsletter. Brinckers can also inform you about new products and services via social media. You will only receive the newsletter if you have given permission for this. You always have the option to unsubscribe.

Personal offers

We aim to show you to products that are of interest to you, based on, among other things, information from you during previous visits to our website. Brinckers and our advertising networks and media agencies also collect your surfing, search and buying behavior by means of cookies. Please see our Cookie Statement for more information about the cookies we use and how you can disable them. You are not obliged to provide this information, but without this information we cannot offer you personal offers. You will only receive these offers if you have agreed to them.

Cookies, or comparable techniques, that we use

Brinckers uses cookies and similar techniques that process (personal) data for various purposes. For more information, please consult the Cookie Statement.

How long we keep the personal data

Brinckers does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. We will then keep your data for a maximum of one year for the statistical purposes described. The data is then deleted, unless there is a legal obligation that requires longer storage (such as the seven-year fiscal retention obligation for payment data).

Sharing personal data with third parties

Brinckers does not sell your data to third parties.

How can you exercise your privacy rights?

The GDPR gives you a number of privacy rights. Which privacy rights these are explained below. We also explain how you can exercise these privacy rights with us.

Right to inspect, correct or delete your personal data

You can send a request for inspection, correction or removal to Brinckers. You can do this, among other things, by contacting info@brinckers.nl. Indicate clearly in the subject that it concerns a request for inspection, correction or removal.

Right to data portability

You can send a request to Brinckers for “data portability”. This means that you can submit a request to Brinckers to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can make this request by contacting us at info@brinckers.nl. Indicate clearly in the subject that it concerns a request for data portability.

Right to restriction of processing

You have the right to ask us to restrict the data processing when the correctness of your data is verified, when the processing is unlawful but you want the data to be limited in use instead of erased, when we no longer need your data but you do need this information for the establishment, exercise or defense of legal claims or when the objection you have made is assessed. You can make this request by contacting us at info@brinckers.nl. Clearly state in the subject that it concerns a request to restrict processing.

Right to object

You have the right to object to the use of personal data. If you indicate that you no longer wish to be contacted (via a specific medium), Brinckers will include you in a file to that effect and your personal data will no longer be used for these purposes. You can make this request by contacting us at info@brinckers.nl.

Determining your identity

Please note that Brinckers may request additional information to properly establish your identity. For example, to ensure that the request for access has been made by you, we may ask you to send a copy of your ID. In such a case, black out your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) in this copy. This is to protect your privacy. Brinckers will answer your request within 4 weeks, unless your request is so complex or frequent, this period will be extended by a maximum of 2 months. We will inform you of this within 1 month.

Questions

For further questions about the use of these rights, you can always contact our customer service via the contact details provided at the bottom of this Privacy Statement. Please indicate clearly in the subject that it is one of your rights under privacy law.

Can you withdraw your consent?

If you have given permission for the processing of your personal data, you can also withdraw it. Please note that revocation of your consent is only possible for personal data for which you have actually given permission and that revocation has no retroactive effect. You can withdraw your consent in various ways, for example by using the opt-out option at the bottom of our emails or by contacting us via the contact details at the bottom of this Privacy Statement.

Changes to this Privacy Statement

It is possible that the way in which your personal data is used by us is changed, in which case we will adjust our Privacy Statement. We therefore advise you to consult our Privacy Statement from time to time so that you are aware of these changes.

Complaints

Brinckers makes every effort to protect your privacy properly and to handle your personal data correctly. If you unexpectedly have a complaint about our processing of your personal data, we would of course like to hear from you. If you are nevertheless unable to reach a solution with us, you can also file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons